[ĐỌC HIỂU] Nội dung Hối phiếu > EximShark.Com

[ĐỌC HIỂU] Nội dung Hối phiếu

Trong phương thức thanh toán nhờ thu người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là ngân hàng mở L/C.

 • Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (Bill of Exchange).
 • Ngày và địa điểm ký phát hối phiếu:

Ngày lập hối phiếu không được sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày mở L/C và nằm trong thời gian hiệu lực của L/C. Nơi lập hối phiếu là nước người phát hành hối phiếu (người xuất khẩu).

 • Ðịa điểm trả tiền.
 • Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của … (Pay to the order of…).
 • Số tiền và loại tiền:

Số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý: Nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ.

 • Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu:
 • Trả tiền ngay ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này (At … sight of first (second) bill of exchange).
 • Trả tiền sau:
 • Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At 30 days after sight).
 • Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả 30 ngày sau ngày vận đơn (At 30 days after Bill of Lading date).
 • Trả sau một số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At 30 days after bill of exchange date).
 • Người hưởng lợi hối phiếu. Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi.
 • Người trả tiền hối phiếu:

Trong phương thức thanh toán nhờ thu người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là ngân hàng mở L/C.

 • Người ký phát hối phiếu:

Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự uỷ quyền. Người được uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự uỷ quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *