Bill of Exchange/ Draft: Tác dụng của Hối phiếu đối với người xuất khẩu > EximShark.Com

Bill of Exchange/ Draft: Tác dụng của Hối phiếu đối với người xuất khẩu

Nói về Hối phiếu bạn phải luôn nhớ nó là một phương tiện thanh toán (có thể hiểu là giấy tờ có giá gần như tiền mặt) để “xác nhận món nợ” của bên mua đối với bên bán. Sau khi xác nhận món nợ đó nó sẽ hoạt động “như một tờ tiền” và bắt đầu “lưu thông trên thị trường một cách riêng rẽ” mà không bị ràng buộc bởi thương vụ phát sinh ra nó.

Việc tờ Hối phiếu có khả năng lưu thông riêng rẽ chính là lý do nó được sử dụng trong thanh toán quốc tế. Cụ thể, bên xuất khẩu sau khi giao hàng mà chưa thu được tiền ngay từ bên nhập khẩu hoặc ngân hàng mở L/C thì có thể sử dụng Hối phiếu để chiết khấu hoặc chuyển nhượng để có được nguồn tiền bổ sung kịp thời cho hoạt động kinh doanh.

1.      Các bên tham gia Hối phiếu

  • Người ký phát hối phiếu (Drawer): Người xuất khẩu.
  • Người bị ký phát – người trả tiền (Drawee): Người nhập khẩu hàng hay có trách nhiệm trả tiền.
  • Người hưởng lợi (Beneficiary): Người nhận tiền thanh toán (thường là người xuất khẩu hoặc người khác do người xuất khẩu chỉ định)

2.      Phân loại Hối phiếu

  • Hối phiếu đích danh (Nominal draft): Ghi rõ tên người hưởng lợi (người xuất khẩu) trên mặt trước tờ hối phiếu.
  • Hối phiếu theo lệnh (To order draft): Ghi “pay to the order of…” (trả theo lệnh của…). Hối phiếu này được chuyển nhượng dưới hình thức ký hậu nên được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế.
  • Hối phiếu trả tiền ngay (Sight draft): Quy định người bị ký phát phải thanh toán cho người cầm phiếu ngay khi nhìn thấy Hối phiếu được xuất trình đến.
  • Hối phiếu có kỳ hạn (Usance draft): Sau một thời hạn nhất định người trả tiền phải thanh toán tiền trên Hối phiếu (ví dụ: trả sau 1 thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát hối phiếu, hay trả sau 1 thời hạn nhất định kể từ ngày giao hàng, hay trả tại 1 ngày cụ thể trong tương lai,….)
  • Hối phiếu trơn (Clean bill of exchange): Là hối phiếu mà việc thanh toán tiền trên hối phiếu này không kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu.
  • Hối phiếu kèm chứng từ (Documentary bill of exchange): Là loại hối phiếu được gửi kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *