Lưu trữ Thủ tục hải quan | Chính sách mặt hàng | Loại hình Xuất nhập khẩu > EximShark.Com

[Hướng dẫn] Cài đặt ECUS/VNACCS: Đăng nhập lần đầu và thiết lập thông số để thực hành mở Tờ khai hải quan điện tử

Cá nhân mình cho rằng bất cứ ai muốn làm Xuất nhập khẩu thành công thì ít nhiều đều nên biết sử dụng phần mềm hải quan điện tử. Có thể bạn chỉ làm giao dịch, đàm phán mà không phải mở tờ khai… nhưng thực chất nếu bạn biết mở tờ khai thì sẽ có lợi ngược lại cho việc giao dịch, mình sẽ giải thích thêm điều này ở cuối bài nhé.

Bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế. Ngoài hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, người khai hải quan phải nộp:

CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN: PHẦN 4 – KHAI THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, CHUYỂN TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

Hàng hóa đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung

PHỤ LỤC I: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 39/2018/TT-BTC. Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuếRead More

CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN: PHẦN 3 – KHAI BỔ SUNG TỜ KHAI HẢI QUAN/ SỬA TỜ KHAI HẢI QUAN

Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN: PHẦN 2 – KHAI CHÍNH THỨC THÔNG TIN HÀNG HOÁ

Sau khi khai trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống để thực hiện khai chính thức tờ khai hải quan.

CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN: PHẦN 1 – KHAI TRƯỚC THÔNG TIN HÀNG HOÁ

Người khai hải quan phải khai trước các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

TRUYỀN TỜ KHAI VÀO GIỜ NÀO? TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ TỜ KHAI MẤT BAO LÂU?

Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật này, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiệnRead More

ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN – CHI CỤC HẢI QUAN NƠI ĐĂNG KÝ TỜ KHAI?

Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

NGUYÊN TẮC KHAI HẢI QUAN – NHỮNG QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG NHẤT KHI KHAI HẢI QUAN

Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.