Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung > EximShark.Com

Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung

PHỤ LỤC I: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 39/2018/TT-BTC. Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu).

25/VBHN-BTC(2018)         Hợp nhất Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC. Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu      06/09/2018

PHỤ LỤC I: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

3. Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung

3.1. Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu

STT       Chỉ tiêu thông tin

1            Tờ khai nhập khẩu

1.1         Mã loại hình

1.2         Mã phân loại hàng hóa

1.3         Mã hiệu phương thức vận chuyển (trừ trường hợp quy định tại khoản điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư này)

1.4         Cơ quan Hải quan

1.5         Mã người nhập khẩu

1.6         Mã đại lý hải quan

2            Tờ khai xuất khẩu

2.1         Mã loại hình

2.2         Mã phân loại hàng hóa

2.3         Mã hiệu phương thức vận chuyển

2.4         Cơ quan Hải quan

2.5         Mã người xuất khẩu

26          Mã đại lý hải quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *