Lưu trữ To order B/L (Vận đơn theo lệnh) > EximShark.Com

To order B/L là gì? Sử dụng Vận đơn theo lệnh như thế nào?

Dù trong trường hợp ai ràng buộc lô hàng thì bạn cần hiểu rằng chúng ta chỉ sử dụng đến vận đơn theo lệnh khi giá trị lô hàng là đáng kể đối với bên xuất khẩu và bên nhập khẩu; vì vậy chỉ phát sinh vận đơn theo lệnh đối với B/L, cũng chỉ ký hậu B/L mà thôi.