Lưu trữ Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C) > EximShark.Com

L/C là gì? Quy trình thanh toán L/C trong xuất nhập khẩu

Bản chất của việc thanh toán bằng L/C là người nhập khẩu mượn uy tín của ngân hàng (tín dụng) để thuyết phục người xuất khẩu giao hàng; sau đó người xuất khẩu đòi tiền ngân hàng dựa trên các bằng chứng (chứng từ) chứng minh mình đã hoàn thành trách nhiệm.

[BẢN DỊCH] L/C không hủy ngang trả ngay (Irrevocable At sight Letter of Credit) Anh-Việt

ANY BANK IN MALAYSIA BY NEGOTIATION: L/C trả ngay và Người bán được phép chiết khấu bộ chứng từ tại bất kỳ ngân hàng nào ở Malaysia (Chiết khấu ngay khi xuất trình chứng từ cho ngân hàng tại nước ngoài bán).

Mẫu điện MT 700 (Issue of a Documentary Credit – Điện phát hành L/C)

MT 700 là mẫu điện SWIFT được sử dụng khi một ngân hàng phát hành L/C. Nó được gửi từ ngân hàng phát hành đến ngân hàng thông báo với chi tiết các điều khoản của thư tín dụng. Chi tiết các trường (filed) trong mẫu điện MT 700 được quy định như sau:

[ĐỌC HIỂU] Nội dung chính của L/C

Tín dụng chứng từ (Documentary Credit) là phương thức trong đó theo yêu cầu của người nhập khẩu, ngân hàng sẽ phát hành một Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C), trong đó ngân hàng cam kết thanh toán khi người xuất khẩu xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với những điều kiện đã quy định trong Thư tín dụng.