Lưu trữ SWIFT code/ BIC code > EximShark.Com

SWIFT code/ BIC code/ IBAN number trong thanh toán quốc tế

Ở Việt Nam, đa số các ngân hàng thường sử dụng Swift Code loại 8 ký tự bởi vì loại 11 ký tự có thêm mã chi nhánh, mà một ngân hàng thì có rất nhiều chi nhánh. Do đó các ngân hàng thường đưa Swift Code 8 ký tự trên website của họ như bảng dưới đây.