Lưu trữ Thuế xuất nhập khẩu > Trang 2 trên 2 > EximShark.Com

[ĐỌC HIỂU] Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2021 Excel

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2020 Excel cập nhật tổng cộng 18 biểu thuế liên quan gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thông thường, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT và 12 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương.