Blog > Trang 2 trên 10 > EximShark.Com

Blog

Quy định về tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định thương mại EVFTA

Tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định thương mại EVFTA được quy định cụ thể theo Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại EVFTA

Để được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) nhà xuất khẩu/ nhập khẩu phải nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

Bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế. Ngoài hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, người khai hải quan phải nộp: